08 Kierukka (detail).jpg

08 Kierukka (detail).jpg